Pranas Garšva

Kunigas, spaudos darbuotojas, „Draugo” laikraščio įkūrėjas ir ilgametis vadovas. Gimė 1915 m. sausio 18 d. Pasnietalio k. (Jurbarko r.). Mirė 1993 m. sausio 24 d. Čikagoje.

1937–1940 m. studijavo filosofiją Marijonų filosofijos institute Kaune, teologiją Vytauto Didžiojo universitete, 1941–1942 m. ir 1946–1947 m. Tiubingeno universitete, 1947–1948 m. Šv. Tomo Akviniečio (Angelicum) universitete Romoje. 1942 m. įšventintas kunigu.

Nuo 1942 m. kunigas ir Aukštesniosios prekybos mokyklos kapelionas Marijampolėje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, Tiubingeno lietuvių karo pabėgėlių stovyklos kapelionas. 1948 m. persikėlė į Argentiną. 1948–1954 m. dirbo laikraštyje „Laikas“, nuo 1952 m. jo redaktorius. Nuo 1954 m. Avellanedos marijonų vienuolyno viršininkas ir Aušros Vartų lietuvių parapijos Buenos Airėse klebonas. Nuo 1957 m. gyveno JAV. 1957–1992 m. laikraščio „Draugas“ redaktorius. 1958–1972 m. Lietuvių knygos klubo Čikagoje vedėjas. Nuo 1964 m. Lietuvių skaučių seserijos, Lietuvių skaučių sąjungos, ateitininkų korporacijos „Giedra“ dvasios vadas. Bendradarbiavo leidiniuose „Šaltinis“, „Darbininkas“, „Lux Christi“, „Mūsų laikraštis“, „Tėviškės žiburiai“.[1]
Apie Praną Garšvą, gimusį 1915 m. sausio 18d. Pasnietalio kaime, netoli Stakių, ilgą laiką Lietuvoje nedaug kas buvo žinoma. 1944 m. jis emigravo  į vakarus. Iš JAV į Lietuvą pirmą kartą atvyko tik 1989 m. Antrą kartą lankėsi 1991 m. vasarą. Televizijos dėka išgirdome jo pavardę, nuopelnus lietuvių išeivijai.
Apie Praną Garšvą, jo gyvenimo kelius kalba daugeliui jurbarkiečių gerai pažįstamas ir gerbiamas moderatoriaus brolis Bronius Garšva:

“Pranukas šeimoje buvo pirmasis sūnus. Būnant ketverių metų amžiaus mirė mama, augo prižiūrimas pamotės. Tėvas buvo 32 ha žemės šeimininkas ir tikėjosi Pranuką turėti kaip pirmą pagalbininką sunkiuose ūkio darbuose. Tačiau Pranukas nuo pat vaikystes buvo išskirtiniai gabus vaikas ir labai siekė mokslo. Jam baigus Stakių pradžios mokykla, tėvas nusprendė, kad mokslų jau pakaks ir reikia imtis darbo savame ūkyje. Metus laiko verkšleno ir prašė tėvą leisti jam mokytis. Suminkštėjo tėvo širdis, ir Pranukas toliau mokslą tęsė Jurbarko gimnazijoje, kurią sėkmingai baigęs 1932 m. atvyko į Marijampolę ir įstojo į marijonų vienuolyną. 1937 m. baigęs Marijampolės marijono gimnaziją, studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Okupavus Lietuvą 1941 m. pavasarį jam pavyko kartu su repatriantais išvykti į Vokietiją, kur tęsė studijas Tubingo universitete. 1992 m. grįžo į Lietuvą ir spalio 4d buvo įšventintas kunigu. Darbavosi Marijampolės parapijoje.”

[slider title="Šaltiniai"] http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Garšva
 [/slider]